Wynik z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z "dostawą serwera, urządzenia UTM, zasilacza awaryjnego UPS z jednoczesnym .... "